Call: 0123456789 | Email: info@example.com

ברכות וחרוזים

ברכות וחרוזים

Share on Google+Share on LinkedInShare on Facebook

ראש השנהיום כיפורסוכותיום הולדת - ילדים נוערשונותפסחTitle 3Title 1Title 2Title 3Title 1Title 2Title 3

הראש והתפוח

תפוח לי צומח,

על העץ בחצר.

בראשו נגיסה אתן,

במתיקותו את גופי אדשן.

בראש השנה לסימן,

אתננו בראש השולחן.

שנה טובה ומתוקה,

מבורא אשאל משאלה.

לבן כשלג

בצום אנו עומדים,

לרוח טהרה ממרומים מצפים,

בלבן כולנו לבושים,

טהרנו כשלג שפתותינו רוחשים.

ספר התורה כולו צח ולבן,

והפרכת בלא רבב וכתם מלובן.

אוי אבא, אבינו שבשמים,

לבנינו וטהרנו כמיום יומיים.

סוכה לי בחצר

סוכה מוכנה לי בחצר,

אחרי עובדה קצרה בחמה ובצל.

לעצבים קצת נכנסתי תוך כדי בנית,

אבל ב"ה היא עומדת על תלה.

את חג הסוכות אחגוג בה שבעה,

בשמחה יתירה כמצוה בתורה.

אושפיזין בסוכתי יגיעו מדי יום,

את פניהם אקבל בשמחה ובחום.

לאחי היקר / לאחותי היקרה

הנה שנה חלפה עברה,

כמה התפתחת, כמה גדלת.

והנה הגיע שוב היום שבו נולדת,

כמה שמחה היא על הדברים שעוד למדת.

אושר הוא לגדול ולצמוח,

אושר הוא לגדול ולהצליח.

ברכה לך מאתנו מכל הלב,

להמשיך הלאה וללבלב.

את שנתך הבאה מלא/מלאי מעל גדותיך,

במעשים, מחשבות, ודברים טובים כפי כוחותיך.

האור

בלעדיך דברים נפלאים איך היינו רואים,

בלעדיך בחשיכה היינו מגששים.

בלעדיך על בני משפחה וחברים,

איך היינו מביטים.

חומך מגדל את העצים והצמחים,

חומך מחמם את בעלי החיים והאנשים.

פעם מסוף העולם עד סופו היית,

ומשום מעשיהם של רשעים נגנזת.

צדיקים בתורתם צופים בך,

כשרים במעשיהם הטובים חשים אותך.

לעתיד תחזור ותגדל כשהיית,

את חשיכת הדעת תאיר כמו שרצית.

בפסח בני חורין אנו

בפסח בני חורין אנו,

ממצרים מבית עבדים יצאנו,

בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו,

והקב"ה מצילנו ועודנו בכוחותינו.

 

אומות העולם עומדים נגדנו,

חושבים מחשבות לכלותינו.

ההיסטוריה חוזרת לעיננו,

שבכל דוד ודור עומדים עלינו לכלותינו.

 

ההיסטוריה חוזרת גם בתוך עמינו,

תמיד באים חדשים מעמינו שמנסים לכלות את דתינו,

להפוך את כולנו לאחד עם הגויים שסביבותינו,

והקב"ה מצילנו ועודנו בכוחותינו.

 

הציונים ניסו ומנסים לכלותינו,

בגזיזת הפיאות לילדי תימן וטהרן בזמן אבותינו.

ועכשיו בכפייה חילונית לצבא בארץ אבותינו,

והקב"ה יצילנו ונעמוד בכוחותינו.

 

עמינו נמצא בכל מדינה לפזורתינו,

כדי לשמור על גחלת עמינו.

אם הכה את המחנה האחת בארצנו,

תישאר המחנה השנייה ביהודי אמריקה אחינו.

 

לעולם לא תכבה דתינו,

הבטחה היא מהקב"ה בתורתינו.

כי לא תשכח מפי זרעו נאמר למשה רועינו,

והיא תעמוד לנו לעד לקיומנו.

 

Content 3
Content 1
Content 2
Content 3
Content 1
Content 2
Content 3